โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์

 

   

 

ทางหลวงชนบท จัดสัมมนา

ศึกษาหาทางเลือกแก้ปัญหาจราจรติดขัดถนนกัลปพฤกษ์

 

 

เมื่อวันอังคารที่  23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  นายสุรพล  ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1  งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการศึกษาประเมินปริมาณการจราจรและออกแบบรายละเอียด  โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ ณ โรงเรียนฐานปัญญา แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ แนวทาง ขั้นตอนการศึกษา และแนวคิดการพัฒนาขยายถนนกัลปพฤกษ์เบื้องต้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่  โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอพซิลอน จำกัด และบริษัท บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  

ถนนกัลปพฤกษ์ ช่วงจุดตัดทางแยกต่างระดับบางโคลัด ไปตามถนนกัลปพฤกษ์ทางทิศตะวันออก ข้ามทางแยกถนนสุขาภิบาล 1 ทางแยกซอยกำนันแม้น ด้วยสะพานข้ามทางแยก ข้ามคลองบางระแนะ คลองบางประทุนและคลองรางบัว จนถึงจุดตัดทางแยกต่างระดับสวนเลียบ  ในท้องที่แขวงบางแค เขตบางแค แขวงบางบอน เขตบางบอน แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ แขวงบางค้อ และแขวงขุนเทียน เขตจอมทอง รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) แต่การขยายตัวของที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์บริเวณ 2 ฝั่ง ของถนนกัลปพฤกษ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการเดินทางผ่านถนนกัลปพฤกษ์เพิ่มอย่างรวดเร็ว การจราจรติดขัดมากโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว  กรมทางหลวงชนบท เห็นควรมีการปรับปรุงและพัฒนาขยายถนนกัลปพฤกษ์เพื่อรองรับการพัฒนาและความเจริญเติบโตของการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบตามแนวถนนกัลปพฤกษ์ในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการขยายช่องจราจรเพิ่มเติม อย่างน้อย ข้างละ 1 ช่องจราจร รวมเป็น 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ) เพื่อปรับปรุงการใช้งานของถนนกัลปพฤกษ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม ป้ายหยุดรับส่งผู้โดยสาร เพื่อแก้ไขปัญหาคมนาคม และอุบัติเหตุ ทั้งนี้การขยายจำนวนช่องจราจร ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาประเมินปริมาณ การจราจรของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ที่จะนำมาออกแบบรายละเอียดขยายถนนกัลปพฤกษ์ต่อไป 

สำหรับการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน หน่วยงาน องค์กร ผู้แทนสมาชิกสภาพกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสมาชิกสภาเขต ที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปพิจารณาร่วมกับหลักการทางวิชาการด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ให้ได้รูปแบบการปรับปรุงถนนอย่างเหมาะสม บรรเทาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และหาแนวทาง มาตรการในการป้องกัน แก้ไข หรือการชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสำเร็จและสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนต่อไป   

กรมทางหลวงชนบท

 

งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE)

โครงการศึกษาประเมินปริมาณการจราจรและออกแบบรายละเอียด

โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์

 

 

 

  ดำเนินการโดย

บริษัท เอพซิลอน จำกัด

    

 

บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

  

        

 

 

เอกสารสรุปโครงการ

 

งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE)

โครงการศึกษาประเมินปริมาณการจราจรและออกแบบรายละเอียด

โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์

ความเป็นมาของโครงการ

 

 

  

ปัจจุบันถนนกัลปพฤกษ์ ช่วงจากจุดตัดถนนกาญจนาภิเษกถึงจุดตัด ถนนราชพฤกษ์ รวมระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร มีขนาด 4 ช่องจราจร (ไป 2 ช่องจราจร กลับ 2 ช่องจราจร)  ถึงแม้ว่า กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก  ถนนสุขาภิบาล 1 และสะพานข้ามทางแยกซอยกำนันแม้นแล้วเสร็จ และสามารถบรรเทาปัญหาการจราจรได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่การขยายตัวของที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์บริเวณ 2 ฝั่ง ของถนนกัลปพฤกษ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการเดินทางผ่านถนนกัลปพฤกษ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน  จะมีการจราจรติดขัดมากทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องมีการขยายช่องจราจรเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการใช้งานของถนนกัลปพฤกษ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  

กรมทางหลวงชนบท   กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด และบริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการศึกษาประเมินปริมาณการจราจรและออกแบบรายละเอียด  โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

  

(1)        เพื่อทบทวนผลการศึกษาและคาดการณ์ปริมาณจราจรเดิมที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว

(2)        เพื่อศึกษาสภาพการจราจรบริเวณโครงข่ายถนนโครงการฯ และบริเวณใกล้เคียงในเขตปริมณฑล

(3)        เพื่อศึกษาและพิจารณาแผนงานโครงการด้านการจราจรและขนส่งจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำ Traffic Simulation Model ถนนโครงการฯ และบริเวณใกล้เคียงในเขตปริมณฑล

(4)        เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนโครงการฯ รองรับความเจริญเติบโตของชุมชนโดยรอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(6)        เพื่อยกระดับมาตรฐานในการเดินทางและการขนส่งของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

พื้นที่โครงการ

 

  

พื้นที่โครงการ เริ่มตั้งแต่จุดตัดทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนกัลปพฤกษ์        (สายตากสิน-เพชรเกษม) ไปตามถนนกัลปพฤกษ์ทางทิศตะวันออก ข้ามทางแยกถนนสุขาภิบาล 1 ทางแยกซอยกำนันแม้น ด้วยสะพานข้ามทางแยก ข้ามคลองบางระแนะ  คลองบางประทุนและคลองรางบัว จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดทางแยกต่างระดับสวนเลียบ (ถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนกัลปพฤกษ์) รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ตั้งโครงการ

  

 

 

 

 

 

สภาพปัจจุบันของเส้นทางโครงการ

แนวคิดการพัฒนาโครงการ

 

 

 

  

ปัจจุบันถนนกัลปพฤกษ์มีเขตทางปกติกว้าง 35 เมตร ทำให้สามารถขยายช่องราจรเพิ่มได้อีกฝั่งละ 1 ช่องจราจร   เป็น 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ)  อีกทั้งสะพานข้ามคลองต่างๆ บนถนนกัลปพฤกษ์ส่วนใหญ่ได้ดำเนินการก่อสร้างรองรับการขยายช่องจราจรดังกล่าว ไว้แล้ว  

ยกเว้นพื้นที่บริเวณ สะพานข้ามคลองบางโคลัด ฝั่งขาออก (จากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้าไปยังถนนกาญจนาภิเษก) เมื่อลงจากสะพานข้ามแยกกำนันแม้น ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างยังเป็นสะพานขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งต้องทำการขยายเป็น 3 ช่องจราจรเพื่อให้สอดคล้องกับถนนกัลปพฤกษ์

การปรับปรุงโครงสร้างหลักที่สำคัญในโครงการ จะเป็นการปรับปรุงรูปแบบทางแยกต่างระดับทั้ง 2 แห่ง ให้มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์สามารถรองรับปริมาณจราจรได้มากขึ้นจากการขยายช่องจราจรของถนนกัลปพฤกษ์ คือทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดกับถนนกัลปพฤกษ์ และทางแยกต่างระดับสวนเลียบ (ถนนราชพฤกษ์ตัดกับถนนกัลปพฤกษ์) สำหรับการปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนสุขาภิบาล 1 และสะพานข้ามทางแยกซอยกำนันแม้น จะเป็นการปรับปรุงทางเดินเท้าและจัดภูมิทัศน์

 

 

 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

 

  

            ขั้นตอนการดำเนินงานของงานของโครงการ จำแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 :  งานสำรวจออกแบบเบื้องต้นและการคัดเลือกรูปแบบ

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน โดยมีเนื้องานประกอบด้วย

·        งานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการและบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ

·        งานสำรวจพื้นที่ถนนโครงการ

·        งานศึกษาทางด้านวิศวกรรมจราจร

·        งานจัดทำประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

·        การนำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม

 

หากผลของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีมติอันเป็นที่สิ้นสุดว่าไม่ควรดำเนินโครงการนี้

ให้ถือว่าสัญญาสิ้นสุด ไม่มีการดำเนินงานส่วนที่ 2 ต่อไป

 

 

 

 

  

ส่วนที่ 2 :  งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน โดยมีเนื้องานประกอบด้วย

·        งานสำรวจขั้นสุดท้าย

·        งานออกแบบด้านงานทาง ปรับปรุงทางแยกต่างระดับ (Interchange) โครงสร้างสะพาน สะพานกลับรถ (U-Turn Bridge) เขื่อนหรือกำแพงกันดิน และอาคารระบายน้ำ

·        งานระบบระบายน้ำ

·        งานจัดภูมิทัศน์

·        งานจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหต

·        งานสำรวจตรวจสอบสภาพดินและวัสดุ งานสำรวจแหล่งวัสดุก่อสร้าง งานเจาะสำรวจดินฐานราก  

·        การประสานงานทางด้านสิ่งสาธารณูปโภคการประสานงาน และการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

·        การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและการประเมินราคา

·        จัดทำแผนผังเขตทาง (Right-of-Way-Plan) จัดทำแผนงานการก่อสร้าง  และจัดทำเอกสารประกวดราคา ราคาได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

 

 

  

1)            เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง สามารถรองรับปริมาณจราจรในอนาคต

2)            กระตุ้นและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชนให้ดีขึ้น

3)            เสริมสร้างการพัฒนาโครงการข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในเขตชุมชนเมือง

4)            ยกระดับมาตรฐานในการเดินทางและการขนส่งของประชาชน ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร-แสดงความคิดเห็น

 

 

  

กรมทางหลวงชนบท

9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2551-5000  0-4281-1567  0-4283-3653

Website : www.dor.go.th

 

บริษัท เอพซิลอน จำกัด

355 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรัดพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โทร. 0-2920-9930-4 โทรสาร 0-2871-2767

 

บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนส์ จำกัด

60/93 หมู่ที่ 12 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โทร. 0-2509-1432 และ 0-2944-5436