home

สสอ. เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาเฉพาะพื้นที่ในหัวข้อ “การควบคุมคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพงานออกแบบทางและสะพาน” “การบริหารจัดการให้ได้มาซึ่งเขตทาง” “อาสาสมัครทางหลวงชนบท” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมทางหลวงชนบท กับ มหาวิทยาลัยเกษตร

รูปภาพ: 
 

 

วันที่: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 24, 2015 - 16:45