home

ข่าวกิจกรรม

บรรยายการสำรวจออกแบบ และหลักการ/แนวความคิดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

วันที่ : 08 พ.ค. 2562 15:15

logo
ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ : 04 พ.ค. 2562 21:45

logo
โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค. ๒๐๕๕ แยก ทล. ๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร, สมุทรสงคราม

วันที่ : 29 เม.ย. 2562 18:15

logo
สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวประวัติความเป็นมาของการก่อตั้ง "กรมทางหลวงชนบท"

วันที่ : 29 เม.ย. 2562 17:45

รก.วิศวกรใหญ่(สานิตย์ ศรีสุข) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ศูนย์คมนาคมปลอดภัย แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 15:30

นายสานิตย์ ศรีสุข รักษาการวิศวกรใหญ่ (ด้านสำรวจและออกแบบ) กรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จ.พิษณุโลก

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 15:00

รักษา​การวิศวกร​ใหญ่กรมทางหลวง​ชนบท​ ลงพื้น​ที่ตรวจเยื่ยมหน่วยบริการประชาชน​ ช่วงเทศสงกรานต์​2562 จ.แพร่​

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 14:15

logo
การประชุมหารือโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อม ๔ ตำบล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 10 เม.ย. 2562 17:15

logo
ประชุมชี้แจงและหารือรายละเอียดของโครงการศึกษาความเหมาะสม ถนนสายเชื่อมต่อ ทล.๑๐๐๑ - ทล.๑๑๘ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 10 เม.ย. 2562 11:00

logo
สสอ. เพิ่มเติมความรู้ "การทำประมาณราคางานก่อสร้าง" ให้กับวิศวกรและนายช่างโยธา

วันที่ : 03 เม.ย. 2562 11:45

หน้า