home

ข่าวกิจกรรม

สสอ.เพิ่มศักยภาพพร้อมเสริมสร้างความรู็งานด้านประมาณราคาให้กับวิศวกรและนายช่างโยธา"

วันที่ : 26 มี.ค. 2562 10:15

กสถ. เข้าสำรวจพื้นที่ภายใน บชท.กัลปพฤกษณ์ และพื้นที่โดยรอบฯ

วันที่ : 21 มี.ค. 2562 10:00

การประชุมพิจารณาแนวทางป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างของ

วันที่ : 21 มี.ค. 2562 10:00

การประชุมรับฟังแนวทาง การปฏิบัติงานของงานจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ : 22 ม.ค. 2562 12:45

บรรยายสรุปข้อมูลเบื้องต้น โครงการ สำรวจออกแบบสะพานข้ามอ่างเก็บน้าลำปาว อ.สหัสขันธ์,สามชัย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ : 21 ม.ค. 2562 16:00

การประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางจ้างออกแบบและงานจ้างที่ปรึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

วันที่ : 16 ม.ค. 2562 11:15

ผอ.กอช. ประชุมถ่ายทอดเนื้อหาการดำเนินงาน ภายใต้คุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 13:30

ผอ.กอช. ประชุม

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 13:30

ผอ.กอช. ประชุม

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 13:30

ผชช. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเส้นทางโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย บก.3009-บ้านโนนจาปาทอง อำเภอเมือง, เซกา, บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 11:00

หน้า