home

ข่าวกิจกรรม

ตรวจเอกลักษณ์ ทช. สทช.4

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 16:15

สสอ. จัดการประชุมหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องในสายทาง โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212-บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที่2) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 15:00

การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภาคทฤษฎี การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน และการใช้โปรแกรม Slope/W

วันที่ : 11 พ.ค. 2561 13:30

การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมถนนสายแยก ทล.1-ทล.304 จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5-4/2561

วันที่ : 11 พ.ค. 2561 13:30

ลงพื้นที่ ตรวจผลการก่อสร้าง โครงการถนนทดน้ำ สาย แยก ทช. นพ. 4027 บ้านยอดทดวัด - วัดโฆสมังคาราม อ.ปลากปาก จ.นครพนม

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 16:45

สารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่โดยรอบบึงสีไฟ ลงพื้นที่สารวจรายละเอียดเพื่อออกแบบเส้นทางจักรยานรอบบึงสีไฟ โดยมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 16:45

ประชุมความคืบหน้าพร้อมกาหนดรูปแบบทางจักรยานรอบบึงสีไฟ

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 16:45

ประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างเส้นที่เพื่อรองรับการเดินทาง ไปท่าอากาศยานตรัง และท่าเรือนาเกลือ

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 16:45

ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณราคา ถาสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - พิพิธภัณ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ : 18 เม.ย. 2561 15:00

สสอ. ทช. ร่วมหารือกับ สสอ. ปตท เกี่ยวกับปัญหาถนนทรุดตัว (ทางเลี่ยงเมืองนครนายก)

วันที่ : 18 เม.ย. 2561 11:00

หน้า