home

ข่าวกิจกรรม

logo
ผส.สอ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑

วันที่ : 11 เม.ย. 2561 17:15

logo
สสอ. ร่วมประชุม/ตรวจงานโครงสร้างพื้นฐาน จ.ตรัง

วันที่ : 05 เม.ย. 2561 11:45

logo
สสอ. ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อความร่วมมือด้านการก่อสร้างและการวางท่อประปาที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงชนบท (ทช.) - การประปานครหลวง (กปน.) - การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

วันที่ : 27 มี.ค. 2561 20:30

logo
กสร. ลงพื้นที่ตรวจสอบผิว และคันทาง จ.นครนายก

วันที่ : 15 มี.ค. 2561 18:00

ผส.สอ พร้อมเจ้าหน้าที่ ทช. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Hydraulic Cement โดย บริษัท อินทรีย์ กรุ๊ป

วันที่ : 05 มี.ค. 2561 14:45

ประชุมคณะกรรมการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักสำรวจและออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 02 มี.ค. 2561 10:30

ผส.สอ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนสายแยก ทล.2 - พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโน) ตาบลบ้านลาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ : 21 ก.พ. 2561 11:45

ตรวจความเหมาะสมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างสะพานและถนนต่อเชื่อมในโครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน ปี 2561 กลุ่มที่ 3 

วันที่ : 15 ก.พ. 2561 14:45

สสอ. ร่วมกับ สำนักชลประทานที่ 6 ตรวจสภาพพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

วันที่ : 12 ก.พ. 2561 19:00

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ ( Quality Assruance, QA) ด้านสำรวจและออกแบบ (ตรวจเอกสาร)

วันที่ : 29 ม.ค. 2561 19:00

หน้า