home

คณะกรรมการกำกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ ปี ๖๒ ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่โครงการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 19 ส.ค. 2562 11:45

สสอ. สนับสนุนถนนโครงการสายบ้านเมี่ยงป่าพริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 10:30

ชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ ขอทราบข้อมูลแนวถนนโครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ)

วันที่ : 07 มิ.ย. 2562 10:30

การวางท่อก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท ครั้งที่้ 1/2562

วันที่ : 28 พ.ค. 2562 17:15

ตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ ๔ ตำบล อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ : 28 พ.ค. 2562 16:15

ข่าวทั้งหมด
งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำน้ำเชิญ ต.ดงบัง/โนนสะอาด อ.คอนสาร/ชุมแพ จ.ชัยภูมิ/ขอนแก่น

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 11:14

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำมาศ ตำบลตลาดไทร/งิ้ว อำเภอชุมพวง/ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 11:00

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองลำพญาธาร ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 10:50

งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี ตำบลหาดนางแก้ว/วังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 09:41

โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย แยก ทช. ชม. ๓๐๒๙ - แยก ทช. ชม. ๔๐๓๙ อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 13:25

โครงการสำรวจออกแบบถนนพร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สายบ้านศาลาด่าน -บ้านสังกาอู้ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2

วันที่ : 29 มิ.ย. 2559 10:33

งานสำรวจออกแบบถนนตามผังเมืองรวม สาย จ1 และส่วนต่อขยายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ใหม่), สาย จ2 ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และสาย ค2 ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2

วันที่ : 15 มิ.ย. 2559 10:48

งานสำรวจออกแบบถนนตามผังเมืองรวม สาย จ1 และส่วนต่อขยายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ใหม่), สาย จ2 ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และสาย ค2 ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส (กลุ่มย่อย)

วันที่ : 15 มิ.ย. 2559 10:45

งานสำรวจออกแบบถนนตามผังเมืองรวม สาย จ1 และส่วนต่อขยายเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (ใหม่), สาย จ2 ผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และสาย ค2 ผังเมืองรวมเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1

วันที่ : 15 มิ.ย. 2559 10:14

(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) และสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนเลี่ยงเมืองทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

วันที่ : 09 มิ.ย. 2559 10:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

                                    

 

 

 

 
อินทราเน๊ต
   รายงานประจำปี 60
 เอกสาร QA ด้านสำรวจและออกแบบ
      
 
  

 

 

home