home

กิจกรรมกลุ่ม

 

นายสานิตย์ ศรีสุข ผู้อานวยการสานักสารวจและออกแบบ

พร้อมด้วยนายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อานวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท
และนายปริญญา เอกศิริวรานนท์ วิศวกรโยธาชานาญการ

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ถนนสายแยก ทล.2 - พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัญโน) ตาบลบ้านลาด อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยตรวจสอบสภาพพื้นที่พร้อมประชุมกับทางคณะทางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สสอ. ร่วมกับ สำนักชลประทานที่ 6 ตรวจสภาพพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อ.หนองกุงศรี  จ.กาฬสินธุ์