home

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.๔๐๔๐ แยก ทล.๔๑๓๕ (กม.ที่ ๘+๓๐๐) - ทล.๔๑๔๕ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ไทย

 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา  ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  นายทวี สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ ๑๒ (สงขลา)

เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ)  โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.๔๐๔๐ แยก ทล.๔๑๓๕ (กม.ที่ ๘+๓๐๐) - ทล.๔๑๔๕ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โดยมีนายโกศล  กาญจโนภาส  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา  กล่าวรายงาน  และมีบริษัทที่ปรึกษาร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบทนำโดยนายวีรเดช  ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ  นายจิรานุวัฒน์  จันทร์จร  ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท  นายศราวุธ  ยิ่งสกุล  วิศวกรโยธาชำนาญการ  นายปริญญา  วิศวกรโยธาชำนาญการ  ผู้แทนหน่วยราชการระดับจังหวัด   หน่วยราชการระดับอำเภอ  หน่วยราชการระดับตำบล  สถาบันการศึกษา  สถานพยาบาล  ศาสนสถาน  ประชาชนในพื้นที่ศึกษา  ประชาชนที่สนใจโครงการ  และสื่อมวลชล    เข้าร่วมประชุมรับฟังฯ โครงการดังกล่าว  ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  กรมทางหลวงชนบท (จังหวัดสงขลา)  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๒  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

รูปภาพ: 
วันที่: 
จันทร์, กุมภาพันธ์ 4, 2019 - 10:38