home

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย อย.๓๐๔๖ แยก ทล.๓๐๙ - บ้านตลิ่งชัน อำเภอวังน้อย, บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไทย

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ครั้งที่ ๑  (ปฐมนิเทศโครงการ)   โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย อย.๓๐๔๖ แยก ทล.๓๐๙ - บ้านตลิ่งชัน อำเภอวังน้อย, บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                       โดยมีนายจิรานุวัฒน์  จันทร์จร  ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท  กล่าวรายงาน

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบทส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   นำโดยนายจีระพงษ์  ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา                           นายศราวุธ ยิ่งสกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ   นายปริญญา  เอกศิริวรานนท์  วิศวกรโยธาชำนาญการ   หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลเมืองลำตาเสา,  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย,    องค์การบริการส่วนตำบลบ้านสร้าง, องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน, องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน    และองค์การบริการส่วนตำบลบ้านหว้า  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รวมถึงประชาชนที่สนใจโครงการ โดยมีบริษัทที่ปรึกษาร่วมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมดาหลา ชั้น ๒ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์   ถนนโรจนะ ตำบลกะมัง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

รูปภาพ: 
วันที่: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 8, 2019 - 16:40