home

ตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ ๔ ตำบล อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

รูปภาพ: 

  

      

     วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562  นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย นายสาธิต พงษ์พรต วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญด้านออกแบบทาง                                                         นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ และนายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารจัดการโครงการพิเศษ                                                                    ตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ ๔ ตำบล อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ทุกภาคส่วนทำงานบูรณาการร่วมกัน                                 เพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

      ปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ 4 ตำบล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์                                  พร้อมส่งมอบแบบให้กองทัพภาคที่ 3 เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนต่อไป โดยจะมีบุคลากร ทช.เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในด้านวิชาการ                                            เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้พี่น้องชาวไทยภูเขาด้วยการเตรียมปรับปรุงถนนเพื่อการสัญจรปลอดภัย สามารถเดินทางได้

วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 28, 2019 - 16:15