home

โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

 

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. กลุ่มออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ
ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่(ตำบล-ชุมชน) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

            โดยมีนายวันชัย ชำเกิด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยและรับฟังความคิดเห็นระดับพื้นที่(ตำบล-ชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารโครงการระดับพื้นที่ให้รับทราบความเป็นมาและรายละเอียดโครงการ เพื่อเปิดช่องทางและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและความห่วงกังวลต่อการพัฒนาของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบในการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนจากกรมทางหลวงชนบท นําโดยนายพงสิน สืบสกุลทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน ว่าที่ร.ต.หญิง ศิริวัฒนา สุวรรณนาคเวช หัวหน้างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และบริษัทที่ปรึกษา ร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ผู้แทนจากส่วนราชการระดับตําบล ผู้นําชุมชน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

 

ไทย
วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 7, 2019 - 11:03