home

สสอ. สนับสนุนถนนโครงการสายบ้านเมี่ยงป่าพริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รูปภาพ: 

สสอ. สนับสนุนถนนโครงการสายบ้านเมี่ยงป่าพริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  

   

  

  

ลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการถนนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก  อำเภอแม่สรวย                       จังหวัดเชียงราย  รวมระยะทาง  ๑๘.๐๐๐ กิโลเมตร

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบทส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนำโดย  นายวีรเดช  ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ      

พร้อมนายชัยพร  พรหมเลิศ  นายช่างโยธาชำนาญงาน และทีมวิศวกรโยธาจากกลุ่มสำรวจ  สำนักสำรวจและออกแบบ  หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น                              ผู้นำชุมชน  สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่บ้านป่าเมี่ยง  ตำบลแม่พริก

โดยมีนายวีรเดช  ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  โดยประชาชนในที่ประชุมฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการฯ                  ณ  ลานกิจกรรมโรงเรียนป่าเมี่ยงแม่พริก  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย (๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒)

วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 28, 2019 - 10:30