home

กลุ่มออกแบบทางโลจิสติกส์ (เดิม)

แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1-3 (พายุโพดุล)

2

3

4

แบบมาตรฐาน ทช.

คู่มือการติดตั้งป้ายจราจร

แบบมาตรฐานงานทาง

แบบมาตรฐานงานสะพาน

แบบงานบำรุงรักษาทาง

 

แก้ไข : จร-108_58 (รายละเอียดป้ายเตือน 4-4)

           : จร-109_58 (ป้ายจราจรประเภทแนะนำ 

           : จร-112_56 (ป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน ไทย-อังกฤษ)

           : จร-113_56 (รายละเอียดป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน ไทย-อังกฤษ) 

           : จร-122_56 (ป้ายเตือนแนวโค้งขวาและโค้งซ้าย)

          : จร-101_57 (ป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน)-สี-1

          : จร-108_57 (รายละเอียดป้ายเตือน 4-4)-5-5-57

           : จร-302_57 (หลักนำโค้งและหลักเขตทาง) 11.3

            : แบบมาตรฐานป้าย ASEAN 16-3-58

            : จร310-59 หลักกิโลเมตร

            : จร310/59 หลักนำโค้ง ขนาด 15 cm.

            : ฟฟ-301/60 การติดตั้งโคมไฟถนนบนเสาเหล็ก

            : ฟฟ-308/6 การเดินสายไฟใต้ดิน

            : ฟฟ-309/6 บ่อพักสาย

 

   

 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)

โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายเลี่ยงเมือง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

 

สาย ชบ.5068 แยก ชบ.3082-บ.มาบระหงส์ จ.ชลบุรี 

 

 กำหนดการ