home

กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

Download แบบมาตรฐาน

 แบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท

(จำนวน 34 แผ่น ) กสถ.- มฐ. 60 – 002

- แบบมาตรฐานอาคารทดสอบวัสดุกรมทางหลวงชนบท

(กสถ. มฐ. - 59 - 002 ) 43 แผ่น

 ประมาณราคาบ้านพักข้าราชการระดับผู้อำนวยการแขวง

   - แบบฐานแผ่

   - แบบฐานรากเสาเข็ม

 แบบมาตรฐานโรงซ่อมเครื่องจักรกล(โรงซ่อมขนาดใหญ่)

 แบบมาตรฐานโรงซ่อมเครื่องจักรกล(โรงซ่อมขนาดเล็ก)

ประมาณราคาโรงซ่อมเครื่องจักรกลขนาดเล็ก

          ตอกเสาเข็ม

          ไม่ตอกเสาเข็ม

 แบบมาตรฐานแบบอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่แบบ3ห้อง

ประมาณราคาเรือนแถวเจ้าหน้าที่แบบ3ห้อง

 แบบมาตรฐานแบบอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่แบบ6ห้อง

ประมาณราคาเรือนแถวเจ้าหน้าที่แบบ6ห้อง

 แบบมาตรฐานอาคารพักอาศัย4ชั้นจำนวน24ยูนิต

ประมาณราคาอาคารพักอาศัย4ชั้น

 แบบมาตรฐานอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงชนบท2ชั้นปี2555

ประมาณราคาอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทสูง2ชั้น

 แบบมาตรฐานอาคารสำนักงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท1ชั้น

ประมาณราคาอาคารสำนักงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบท

           ตอกเสาเข็ม

          ไม่ตอกเสาเข็ม

 

 แบบมาตรฐานอาคารวิเคราะห์วิจัยขนาดเล็ก

ประมาณราคาอาคารวิเคราะห์วิจัยขนาดเล็ก

          ตอกเสาเข็ม

          ไม่ตอกเสาเข็ม

 แบบมาตรฐานอาคารวิเคราะห์วิจัยขนาดใหญ่

ประมาณราคาอาคารวิเคราะห์วิจัยขนาดใหญ่

          ตอกเสาเข็ม

          ไม่ตอกเสาเข็ม

 แบบมาตรฐานโครงการปรับปรุงป้ายแขวงการทาง และป้ายหมวดการทางกรมทางหลวงชนบท

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2