home

องค์ความรู้สำนักสำรวจและออกแบบ

  แนวทางการวิเคราะห์โครงการก่อสร้างทางจักรยาน

 การออกแบบเสริมความแข็งแรงของผิวทาง

 

  การใช้งานเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก 

(Global Positioning System, GPS) สำหรับงานสำรวจถนนและสะพาน

 การออกแบบเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างถนนริมคลอง
 แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  การศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณจราจรเพื่อออกแบบปรับปรุงทางแยก
 การดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้ในเขตภูมิทัศน์ทางหลวงชนบท

 แบบป้ายชื่อหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง)

 แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 งานออกแบบเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างถนนริมคลอง

 คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทาง

(โปรแกรม Plaxis 2D AE)

 ทฤษฎีออกแบบป้ายจราจร เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC

 ทฤษฎีป้ายและหลักการทั่วไป

 มาตรฐานทางระบายน้ำสำหรับองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น

 คู่มือการออกแบบทางจักรยาน

 หลักการการวางแผนโครงข่ายถนนระยะเวลา 20 ปี