home

ข่าวการมีส่วนร่วมภารประชาชน

โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ถนนสายบ้านท้องศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ครั้งที่ 2)

วันที่ : 18 พ.ค. 2561 16:36

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่3 โครงการศึกษาความเหมาะสม ถนนสายเลี่ยงเมืองชุมพร แยก ทล.41-ทล.4

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 16:56

(กลุ่มย่อย) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย มห.3019 แยก ทล.212-บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที่2) อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันที่ : 27 เม.ย. 2561 14:33

(ปัจฉิมนิเทศ) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย ช1 ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 11:05

(ปัจฉิมนิเทศ) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย ง3 ผังเมืองรงวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย

วันที่ : 02 เม.ย. 2561 09:53

logo
โครงการสารวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ถนนสายบ้านท้องศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (เวทีที่ 4)

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 09:49

logo
โครงการสารวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ถนนสายบ้านท้องศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (เวทีที่ 3)

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 09:46

logo
โครงการสารวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ถนนสายบ้านท้องศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (เวทีที่ 2)

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 09:44

logo
โครงการสารวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ถนนสายบ้านท้องศาลา - บ้านวกตุ่ม - หาดสลัด อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี (เวทีที่ 1)

วันที่ : 29 มี.ค. 2561 09:38

logo
(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:43

หน้า