home

ข่าวการมีส่วนร่วมภารประชาชน

logo
(ประชุมกลุ่มย่อย) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพื้นที่ชุมชนรุ่งอรุณ1 ชุมชนรุ่งอรุณ2 ชุมชนโคกจั๊กจั่น

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:34

logo
(ประชุมกลุ่มย่อย) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพื้นที่ชุมชนดอนแดงพัฒนา และชุมชนโนนจาน

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:24

logo
(ประชุม กลุ่มย่อย) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพื้นที่ชุมชนพุทธอุทยาน ชุมชนมิ่งเมือง ชุมชนศรีมงคล และชุมชนอ่างใหญ่

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:20

logo
ประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย สำรวจออกแบบถนนสาย ช1 ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ต.เวียงทอง)

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:16

logo
ประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย สำรวจออกแบบถนนสาย ช1 ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ต.ร่องกาศ)

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:03

logo
ประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย สำรวจออกแบบถนนสาย ช1 ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 13:44

logo
(ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 08 มี.ค. 2561 07:49

ผอ.กสร. ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของถนนสาย ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

วันที่ : 02 มี.ค. 2561 12:17

(ปัจฉิมนิเทศ) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (ถนนเลี่ยงเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด)

วันที่ : 27 ก.พ. 2561 07:53

(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบ ถนนสาย แยก ทล.2 - ทล.2 อ.เมือง, สระใคร จ.หนองคาย

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 15:31

หน้า