Menu
home
>>
โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนต่อเชื่อม ทล.36 – ทล.3 จ.ระยอง
กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักสำรวจและออกแบบ                                                                                   
ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมต่อแนวคิดการพัฒนาโครงการ
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนต่อเชื่อม ทล.36 – ทล.3 จ.ระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมีนายอภิชน ยั่งยืน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงข่ายพิเศษและพื้นที่เฉพาะ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน/องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน พื้นที่อ่อนไหว ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ

อื่นๆ

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (EIA) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านหนองหวาย – บ้านกุดเวียน ตำบลลำชี/ท่าตูม  อำเภอฆ้องชัย/เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์/มหาสารคาม 

Scroll Up Skip to content