Menu
home
>>
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขยายเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รมทางหลวงชนบท (ทช.) ขยายเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี”  ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ      ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขยายเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   บนพื้นฐานการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่ผูกพันกับสายน้ำและพระพุทธศาสนา ตามแนวคิด สายน้ำแห่งความเชื่อ เส้นทางแห่งความศรัทธา “นาคาวิถี”

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่ให้บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่าย   สายทางเพื่อพัฒนาให้เป็นถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) รวมทั้งยกระดับถนน   ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น     โดยเป็นการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ถนนเดิมด้วยการบูรณาการด้านทัศนียภาพ สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อันจะนำไปสู่การสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมทางหลวงชนบทโดยเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” เป็นเส้นทางเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง จากจังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวมประมาณ 750 กิโลเมตร

โดยปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจออกแบบระยะที่ 1 จากจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนม (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร – สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต) – หาดมโนภิรมย์ – วัดสองคอน – แก่งกะเบา – พระธาตุพนม) ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะได้พบกับ ความงดงามของทัศนียภาพของแม่น้ำโขง หาดทรายน้ำจืด และเกาะแก่งต่างๆ รวมทั้งความสวยงามของ ศาสนสถานของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชน            และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าค้นหา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์       ที่น่าจดจำของผู้เดินทางอย่างแน่นอน และจะดำเนินการสำรวจออกแบบส่วนที่เหลือในระยะถัดไป ทั้งนี้คาดว่า      จะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565 ซึ่ง ทช. มีแผนที่จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน           ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563  เพื่อจะได้เกิดการบูรณาการทางความคิดและใช้เป็นหลักในการออกแบบ             รายละเอียดต่อไป

 

Cr : ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท                                                                                                                 #เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ

 

Scroll Up Skip to content