Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่ประชุมคณะทำงาน RFB

(8 มีค. 64) เวลา 16.00 น. นายทวี แสงสุวรรณโณ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) พร้อมนายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร ผู้อำนวนการสำนักสำรวจและออกแบบ ประชุมคณะวิจัยโครงการศึกษานวัตกรรมยางพาราเพื่อความปลอดภัยและลดจำนวนการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน RFB ระหว่าง กรมทางหลวงชนบท กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมีนายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) พร้อมคณะทำงานสำนักสำรวจและออกแบบ ร่วมกับคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการก่อสร้างที่ต้องดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และคณะทำงานบูรณาการเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ต้องดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการ ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)

Scroll Up Skip to content