Menu
home
>>
โครงการปรับปรุงวงเวียน ถนนสาย สร.3011 – บ้านโคกแซะ ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โครงการปรับปรุงวงเวียน ถนนสาย สร.3011 – บ้านโคกแซะ ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แนวคิดในการออกแบบ

สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสวายอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมทางหลวงชนบทออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียน ซึ่งตั้งอยู่บนสายทาง สร.3011 – บ้านโคกแซะ และอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

กรมทางหลวงชนบท โดยกลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ในปัจจุบันและร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการออกแบบปรับปรุงโครงการดังกล่าว โดยให้มีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับบริบท ประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชน

บริเวณประติมากรรม จัดวางเรียงอิฐศิลาแลงเป็นผนังกำแพงซ้อนไขว้กัน เปรียบเสมือนมือจับแสดงถึงความร่วมไม้ร่วมมือกัน รวมถึงความเป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน รูปด้านทางตั้งสามารถสื่อถึงตราสัญลักษณ์ของพื้นที่ ลวดลายประดับ รวมถึงวัสดุคัดเลือก ได้นำลายผ้าไหมโฮลมาใช้ประกอบในชิ้นงานต่าง ๆ เช่น ผนังอิฐเน้นลวดลายแบบสานไขว้รวมถึงวัสดุกรุผิวปูพื้นแท่น

#กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม #สำนักสำรวจและออกแบบ 

#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ

 

 

 

 

Scroll Up Skip to content